Skogen som integrationsarena

Målet med projektet är att män och kvinnor med en annan etniskt bakgrund än svensk ska få kunskap om skogen och skogsrelaterade aktiviteter och därmed en ökad förståelse för skogen och dess betydelse för det svenska samhället.

Ett lika viktigt mål är att skapa förutsättningar så att det svenska samhället med dess mångfald av medborgare avspeglas i de skogliga utbildningarna. Kunskap om skogen och dess värden för samhället och individen ökar möjligheterna för nyanlända, främst i landsbygdsamhället och skogskommunerna att interagera med ortsbefolkningen och delta lokalt och regionalt i skogliga aktiviteter och beslutsprocesser.

Med en skoglig plattform som grund ökar individens förutsättningar för att av egen kraft utbilda sig inom den skogliga sektorn. Det långsiktiga målet är att förse skogsnäringen med kompetent och jämställd arbetskraft. Detta vill vi uppnå genom att på ett systematiskt sätt arbeta med skoglig introduktion och utbildning för nyanlända på flera nivåer i det svenska utbildningssystemet.