Bakgrund

Den 1 januari 2016 började Post- och telestyrelsens (PTS) nya föreskrifter om driftsäkerhet att gälla. PTS föreskrift (PTSFS 2015:2) ska säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt driftsäkerhetsarbete. Syftet är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet. PTS bedömer att det behövs tydligare och skarpare krav för att säkerställa att tillhandahållare bevarar och utvecklar sitt arbete för driftsäkra nät och tjänster.

Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska enligt lagen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för störningar och avbrott. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag från skyldigheten.

 

Idé och målsättning

De föreskrifter som PTS nu har beslutat om innehåller bland annat generella krav på riskanalysarbete och incidenthantering. 

Föreskrifterna innehåller även mer specifika krav på exempelvis reservkraft vid strömavbrott, och krav på redundans av viktiga förbindelser och tillgångar.

Kravet i föreskrifterna på dokumentation av tillgångar och förbindelser, är att operatören ska ha en aktuell och samlad bild över samtliga sina tillgångar och förbindelser, vilka funktioner de har och var de finns placerade. God kontroll över denna information underlättar för operatören att vidta de skyddsåtgärder som krävs, samt andra relevanta åtgärder för att upprätthålla en hög skyddsnivå och följa upp driftsäkerheten över tid.


Vilka ska genomföra projektet?

Arbetet kommer att bedrivas i 13 av 15 stadsnät i kommuner i Västerbotten.

Dessa stadsnät finns i kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele. Umeå och Skellefteå kommun driver sina egna driftsäkerhetsprojekt.

Arbetet kommer till stor del att utföras av deltagande stadsnät och arbetet leds av AC-net.

Vem är genomförare?

Projektet skall genomföras gemensamt bland de stadsnät och kommuner som ingår i projektet, tillsammans med AC-net. Detta är ett forum och en plattform för samarbete kring projekt "Bredband till fler".

Här kommer vi att dela dokument, "nyheter" och annan viktig information rörande projektet samt ge tillfälle för dialog kring aktuella frågeställningar.