• Åarjelsaemien Saarajne

  Buerie biejjie gaajhkh dovnesh jïh buerie båeteme diekie!

  Daennie säjrosne maehtede sjïere aath gaavnedh, vg. dijjen hïejme-tjaelemh, baakoe-lästoeh jïh numhtieh. Daen jaepien edtjebe jïjnjh lïeredh aktesne, jïh manne dåajvoem mijjen låhkoeh dovne gïeltegs jïh murreds sjïdtieh.

  Mov nomme Naassjoen Saara, jallh Saara Hermansson daaroen gïelesne, manne 22 jaepien båeries jïh Jillie Naassjosne årroeminie. Leam Johkemehkesne, Saemiej Ööhpehtimmie-jarngesne lohkeme, jïh daelie dovne gïeline jïh vätnojne barkeminie.


  --

  Hej och välkomna hit!

  På den här sidan kan ni hitta olika saker, så som era läxor, ordlistor och liknande. I år kommer vi att lära oss mycket tillsammans, och jag lovar att det kommer att bli både roligt och spännande.

  Jag heter Sara Hermansson och jag är 22 år gammal. Jag bor i Västra Stornäs och har gått på Samernas i Jokkmokk. Nu arbetar jag med språk och slöjd.

 • info

  • Ristin

   • Elsa

    • Ella

     • Evelina

      • Martina

       • Nilas

        • Olivia

         • Isabella

          • Illias