Topic outline

 • Svenska 1

  Välkomna till kurssidan för Svenska 1!

  Jag som är ansvarig lärare för kursen heter Susanna Salmijärvi. Mitt arbetsrum hittar ni i "rektorskorridoren". Jag nås lättast via grupp-chatten  på teams eller på e-post: susanna.salmijarvi@edu.lycksele.se.

  Nedanför kommer material att läggas upp för varje kursmoment. Se till att ladda ner viktiga dokument också till din dator.


 • Studieteknik

  Under detta moment kommer ni att få presenterat olika lärstilsanalyser. Er uppgift blir sammanställa en text kring ert eget lärande utifrån de teorier som diskuterats.

  Relevant innehåll ur kursplanen:

  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.


 • Moment 1 Språklig variation

  Under detta moment kommer ni att få bekanta er med olika slags variationer av det svenska språket, t.ex. ungdomsspråk och slang. Detta sker genom presentationer, läsning, diskussioner och eget arbete. Ni kommer dessutom att få övning i att skriva referat. Detta moment examineras först genom ett ordkunskapstest, men ni kommer att få fördjupa er inom ett valt område på temat i de nästkommande två momenten: argumentation och retorik.

  Relevant innehåll ur kursplanen 

  • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 

  Litteratur

  Lindholm, Ann-Sofie; Sahlin, Pär; Stensson, Helga. 2019. Fixa Svenskan 1, kap 4-8.

  + artiklar som läggs upp här


  Preliminär plan

  v. 38

  Svordomar + övning referat

  Språkvariation - vad är det? (presentation + arbete med instuderingsfrågor)

  v. 39

  Dialekter, sociolekter (presentation + arbete med instuderingsfrågor)

  Genus + övning i referat

  v. 40

  Ungdomsspråk. Analysera en låttext på multietniskt ungdomsspråk.

  Fint och fult i språket. Värsta språket om fula ord + diskussion.

  v. 41

  Repetition + inläsning inför test

  Ordkunskapstest Språkvariation

 • Moment 2 Argumentation, källhantering, språkriktighet

  Argumentation

  Under detta moment fokuserar vi på argumentationens grunder och applicerar detta på skrivandet av en debattartikel. I samband med skrivandet av debattartikeln kommer ett kamratresponstillfälle att ingå, allmänna skrivtips utifrån språkriktighet och ett moment kring citat- och referatteknik samt grundläggande källkritik.

  Centralt innehåll som behandlas:

  • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.
  • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  • Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.


  Preliminär plan

  v. 42

  Argumentation och debattartikel

  Lektion 1: Argumentation -en introduktion (föreläsning + övningar)

  Lektion 2: Övning: analysera en debattartikel. LÄXA läsa s. 216-226 i kursboken.

  v. 43

  Att referera, citera och använda källor

  Lektion 1: Källtillit och källkritik

  Lektion 2: Hur får man använda källor på internet?

  v. 44 LOV

  v. 45

  Lektion 1: Genomgång av debattartikelns delar + analys av debattartikel (lektionsuppgift). Presentation av examinationsuppgift.

  Lektion 2: Skrivarbete 1: argumentationsstruktur.

   

  v. 46

  Lektion 1: Responsgruppsarbete argumentationsstruktur.

  Lektion 2: Skrivarbete 2: ett första utkast på debattartikel.

   

  v. 47

  Lektion 1: Skrivarbete 2: ett första utkast på debattartikel. (samma som ovanför)

  Lektion 2: Responsgruppsarbete 2: ett första utkast på debattartikel

   

  v. 48

  Lektion 1: Skrivtips för flyt! (Susanna) + Skrivarbete 3: slutversion.

  Lektion 2: Skrivarbete 3: slutversion.

   

  Deadline för slutversion: 3/12 (v. 49)

  Nästa område: RETORIK v. 49-51.

 • Moment 3 Retorik

  Retorik

  I detta moment kommer ni att få bekanta er med grunderna i retorik. Detta sker genom att läsa, studera och lyssna på tal. Några av frågorna som besvaras och  diskuteras är: Vad är ett bra tal? Vad är en god talare? Hur bygger man upp ett tal? Hur anpassar men ett tal till en viss åhörargrupp? Hur blir man av med talängslan?

  Relevant kursinnehåll som behandlas är:

  Grunderna i den retoriska arbetsprocessen

  Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

  Preliminär plan

  v. 49

  Lektion 1: Alicias tal + talängslan

  Lektion 2: Samis tal + uppbyggnad av ett tal (disposition)

  v. 50

  Lektion 1: Presentation + övning kring etos, logos och patos

  Lektion 2: EGET ARBETE (Susanna ledig): Film ”Världens bästa tal och en och annan groda” + frågor (se dokument med beskrivning av uppgift)

  v. 51

  Lektion 1: Retoriska arbetsprocessen del 1: fokus på mottagaranpassning

  Lektion 2: Retoriska arbetsprocessen del 2: fokus på stilfigurer

  JULLOV

  v. 2

  Lektion 1: Repetition

  Lektion 2: Börja skriv eget tal

  v. 3 Förberedelse tal

  v. 4 Hålla tal i grupper

 • Moment 4 Litteratur: noveller

  Under detta moment kommer ni att få arbeta med noveller. Ni kommer att få läsa, diskutera, analysera, jämföra och slutligen skriva egna noveller. I momentet ingår även skrivövningar med fokus på skönlitterärt skrivande. Vi kommer att arbeta med följande kursinnehåll:

  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

  Preliminär plan

  v. 5 ”Att döda ett barn” + vad är en novell?

  v. 6 Vad är en litterär analys?

  v. 7 Tema: MOD (Per Nilsson + Ted talk) - lektionsuppgifter

  v. 8 Analysera en novell (examinationsuppgift)

  v. 9 Analysera en novell (examinationsuppgift) DEADLINE

  v. 10 SPORTLOV

  v. 11-13 Skrivövningar

  v. 15 PÅSKLOV

  v. 16 och framåt: skriva egna noveller + NP

   Att läsa

  Fixa svenskan 1: kap 12 (om noveller), kap 14 (om litterär analys)

  Stig Dagerman ”Att döda ett barn” (1948)

  Per Nilsson ”Mod” (?)

  Jonas Hassen Khemiri ”Oändrat oändlig” (2008)

  Mariana Enriques ”Slut på läsåret” (2017)

  + Ted talk av Damon Davis

 • Material för Nationellt prov 2021