• Saemien ööhpehtimmie

    Åarjelsaemien gïele lea gaarvaneminie. Eah dan jïjnjesh åarjelsaemien dajvesne gieh saemesth. Dannasinie manne dan soe aavone ahte sïjhth dov gïeleb bååstede vaeltedh. Gïeleb utnedh lea stoerre faamoe jah dov lea reakta, dov jïjtse gïeleb nuhtjedh skuvlesne. Ij leah aelhkies gïeleb bååstede vaeltedh, mohte ektine maehtebe gujhth pryövedh. Jïs buerie barkh, die dallah datne aaj maahtah saemiestidh!

    Det sydsamiska språket håller på att försvinna. Det finns inte så många i det sydsamiska området som kan prata samiska. Därför är jag jätteglad att du vill ta tillbaka ditt språk. Att ha ett språk är en stor styrka och du har också rätten att använda ditt eget språk på skolan. Det är inte lätt att ta tillbaka ett språk, men tillsammans kan vi definitivt försöka! Om du arbetar bra, så kan du snart också prata samiska!